Výzvy

 

Harmonogram výziev MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. pre rok 2024 - PRV - aktualizácia

Harmonogram výziev MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. pre rok 2024 - PRV

Harmonogram výziev MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. pre rok 2023 - PRV - aktualizácia

Harmonogram výziev MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. pre rok 2023 - PRV

Harmonogram výziev MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. pre rok 2022 - PRV

Harmonogram výziev MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. pre rok 2022 - IROP

 Harmonogram výziev MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. pre rok 2021 - IROP - aktualizácia

Harmonogram výziev MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. pre rok 2021 - IROP

Harmonogram výziev MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. pre rok 2021 - PRV – aktualizácia

Harmonogram výziev MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. pre rok 2021 - PRV

Harmonogram výziev MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. pre rok 2020 - PRV – aktualizácia

Harmonogram výziev MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. pre rok 2020 - PRV

Harmonogram výziev MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. pre rok 2019 - IROP - aktualizácia

Harmonogram výziev MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. pre rok 2020 - IROP

Harmonogram výziev MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. pre rok 2019 - PRV

Harmonogram výziev MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. pre rok 2019 - IROP

 

Výzva - MAS 045/7.2/8 - aktualizácia č.1

Touto aktualizáciou č. 1 MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. a v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 13.06.2024. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Výzva - MAS 045/7.2/8
Prílohy na stiahnutie


Výzva - MAS 045/7.4/8 - aktualizácia č.1

Touto aktualizáciou č. 1 MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. a v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 13.06.2024. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Výzva - MAS 045/7.4/8
Prílohy na stiahnutie


Výzva č. 3 na výber odborných hodnotiteľov
Prílohy na stiahnutie


Výzva - MAS 045/6.4/5
Prílohy na stiahnutie

Výzva - MAS 045/7.2/7
Prílohy na stiahnutie

Výzva - MAS 045/7.4/7
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-511-001 BSZ - aktualizácia č.6
Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-511-001 SZ - aktualizácia č.6

Prílohy na stiahnutie


Výzva - MAS 045/7.2/6
Prílohy na stiahnutie

Výzva - MAS 045/7.4/6
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-002 BSZ - aktualizácia č.3

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-002 SZ - aktualizácia č.3

Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-003 BSZ - aktualizácia č.6

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-003 SZ - aktualizácia č.6

Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-511-001 BSZ - aktualizácia č.5

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-511-001 SZ - aktualizácia č.5

Prílohy na stiahnutie


Dovoľujeme si Vás informovať, že po Usmernení pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR, MAS vo vyhlásených výzvach vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-002
Prílohy na stiahnutie

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-002 - pôvodné znenie výzvy
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-511-001 BSZ - aktualizácia č.4

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-511-001 SZ - aktualizácia č.4

Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-006 BSZ - aktualizácia č.3

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-006 SZ - aktualizácia č.3

Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-003 BSZ - aktualizácia č.5

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-003 SZ - aktualizácia č.5

Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-006 BSZ - aktualizácia č.2

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-006 SZ - aktualizácia č.2

Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-003 BSZ - aktualizácia č.4

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-003 SZ - aktualizácia č.4

Prílohy na stiahnutie


Dovoľujeme si Vás informovať, že vo Výzve na predkladanie ŽoPr bola aktualizovaná Príloha č. 4 - kritéria pre výber projektov, v ktorej sa zmenil spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria pre pridelenie 4 bodov - a to v znení „Projekt má prínos pre štyri a viac obcí na území MAS“.

Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-006 BSZ - aktualizácia č.1

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-006 SZ - aktualizácia č.1

Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-511-001 BSZ - aktualizácia č.3

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-511-001 SZ - aktualizácia č.3

Prílohy na stiahnutie


Dovoľujeme si Vás informovať, že vo Výzve na predkladanie ŽoPr bola aktualizovaná Príloha č. 4 - kritéria pre výber projektov, v ktorej sa zmenil spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria pre pridelenie 4 bodov - a to v znení „Projekt má prínos pre štyri a viac obcí na území MAS“.

Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-511-001 BSZ - aktualizácia č.2

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-511-001 SZ - aktualizácia č.2

Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-002 BSZ - aktualizácia č.2

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-002 SZ - aktualizácia č.2

Prílohy na stiahnutie


Výzva - MAS 045/6.4/4
Prílohy na stiahnutie
 
Výzva - MAS 045/7.2/5
Prílohy na stiahnutie

Výzva - MAS 045/7.4/5
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-003 BSZ - aktualizácia č.3

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-003 SZ - aktualizácia č.3

Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-003 BSZ - aktualizácia č.2

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-003 SZ - aktualizácia č.2

Prílohy na stiahnutie


Výzva - MAS_045/6.4/3 - aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie


Oznámenie o zrušení Výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok k aktivite B3 s kódom IROP-CLLD-Q088-512-004

Miestna akčná skupina TOKAJ - ROVINA, o.z. oznamuje, že dňa 21.03.2022 sa ruší Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok k aktivite B3 s kódom IROP-CLLD-Q088-512-004.
Miestna akčná skupina pristupuje k zrušeniu výzvy, ktorú vyhlásila dňa 06.03.2020, z dôvodu, že výzva je vyhlásená minimálne 9 mesiacov a v rámci danej výzvy nebola schválená žiadna žiadosť o príspevok.

Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-004 BSZ - aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-004 SZ - aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-003 BSZ - aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-003 SZ - aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie


 
 
 

Výzva - MAS_045/6.4/2 - aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Touto aktualizáciou č. 1 MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je zmena Schémy minimálnej pomoci na podporu implementácie operácií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou (podopatrenie 19.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení dodatku č. 1 (DM – 4/2018), ktorá nadobudla platnosť a účinnosť dňa 17.12.2020.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 29.01.2021.


 

 
 
Dovoľujeme si Vás informovať, že po Usmernení pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR, MAS vo vyhlásených výzvach vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.
 


 
Touto aktualizáciou č. 1 MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 13.05.2020 (MAS uvedie dátum zverejnenia). Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.
 
 
Touto aktualizáciou č. 1 MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 13.05.2020 (MAS uvedie dátum zverejnenia). Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Dovoľujeme si Vás informovať, že po Usmernení pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR, MAS vo vyhlásených výzvach vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q088-512-003

 
Dovoľujeme si Vás informovať, že po Usmernení pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR, MAS vo vyhlásených výzvach vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.
 
 

Informácia o aktualizácii výzvy

Výzva - IROP-CLLD-Q088-512-002 BSZ- aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Výzva - IROP-CLLD-Q088-512-002 SZ- aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Dovoľujeme si Vás informovať, že po Usmernení pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR, MAS vo vyhlásených výzvach vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.

 
 
Oznámenie o zrušení Výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok k aktivite C1 s kódom IROP-CLLD-Q088-512-005

Miestna akčnú skupina TOKAJ - ROVINA, o.z. oznamuje, že dňa 28.05.2021 sa ruší Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok k aktivite C1 s kódom IROP-CLLD-Q088-512-005.
Miestna akčná skupina pristupuje k zrušeniu výzvy, ktorú vyhlásila dňa 10.03.2020, z dôvodu, že výzva je vyhlásená minimálne 9 mesiacov a v rámci danej výzvy nebola schválená žiadna žiadosť o príspevok.
 
Dovoľujeme si Vás informovať, že po Usmernení pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR, MAS vo vyhlásených výzvach vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.
 
 
Touto aktualizáciou č. 1 MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 29.04.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.